Mei 2017

Nieuwsbrieven

Ledenvergadering op 22 mei 2017: principeakkoord en toelichting op belangrijkste afspraken

Geachte leden,

Op donderdag 4 mei jl. heeft u een uitnodiging ontvangen voor de ledenvergadering van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia op maandag 22 mei a.s. van 10:00 uur – 12:00 uur.
In deze ledenbrief informeren wij u over de locatie van de ledenvergadering, de inhoud van het principeakkoord en geven wij een toelichting daarop.

Locatie en aanmelden
De ledenvergadering vindt plaats in Theater De Speeldoos, Rembrandtlaan 35 in Baarn. Informatie over route en parkeren vindt u hier. Heeft u zich nog niet aangemeld? Doet u dat dan alsnog via werkgeversvereniging@vscd.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres aangeven dat u een volmacht wilt afgeven onder vermelding van de naam van het lid waaraan u een volmacht geeft (zet u dit lid ook in cc).

Principeakkoord
De huidige cao Nederlandse podia heeft een looptijd tot en met 30 juni 2017. Lees hier de volledige tekst van het principeakkoord cao Nederlandse podia vanaf 1 juli 2017.

Toelichting op de belangrijkste afspraken
De belangrijkste afspraken uit het akkoord gaan over de volgende onderwerpen:

  • looptijd
  • duurzame inzetbaarheid (afspraken in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid)
  • prestatiebeloning boven schaalmaximum
  • loopbaanontwikkeling
  • aanpassing 80-90-100 regel

Daarnaast hebben er ten gevolge van wetswijzigingen enkele redactionele aanpassingen plaatsgevonden, onder andere in de loonbegrippen en de inzet van een ZZP’er voor de toepasselijkheid van het minimale (uur)tarief.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019.

Uitzondering op wettelijke ketenbepaling voor tijdelijke contracten
Door verlenging van de cao worden ook de uitzonderingen op het wettelijke aantal tijdelijke contracten (artikel 6 lid 4 cao Np) verlengd.

Duurzame inzetbaarheid (afspraken in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid)
Sociale partners geven in de nieuwe cao aandacht aan een arbeidsmarktproblematiek die al langer bestaat in de branche Nederlandse podia en naar verwachting de komende jaren verder zal aantrekken: medewerkers werken over het algemeen met veel plezier en langdurig in onze branche, dienstverbanden van vijftien jaar en langer zijn geen uitzondering. Het personeelsbestand vergrijst daarbij steeds meer. Cao-partijen willen gedurende de looptijd van deze cao daarom twee nieuwe regelingen introduceren die werkgever en werknemer in overleg de mogelijkheid geven om de loopbaan aangesloten te houden bij de persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Zo blijven mensen gemotiveerd en blijven de taken passend bij de individuele mogelijkheden en omstandigheden.

Cao-artikel 33a Duurzame inzetbaarheid
Met het artikel 33a wordt naar idee van de WNP een belangrijke stap gezet voor de toekomst van de arbeidsmarkt van de Nederlandse podia. Het nieuwe artikel 33a biedt de mogelijkheid om in het kader van duurzame inzetbaarheid/levensfasebewust personeelsbeleid in onderling overleg de arbeidsomstandigheden aan te passen aan de privé-situatie. Denk daarbij aan de situatie dat een functie vanwege leeftijd, lichamelijke gebreken of andere oorzaken niet langer passend is voor de medewerker. Artikel 33a biedt een kapstok om met een medewerker in gesprek te gaan die niet langer functioneert binnen de functie of de huidige belasting niet langer goed kan dragen. Doordat het nieuwe cao-artikel de mogelijkheid biedt om samen tot een nieuw takenpakket en bijbehorend salarisniveau te komen en daarbij af te bouwen naar deze nieuwe arbeidsvoorwaarden, wordt de drempel tot het voeren van een gesprek met een medewerker en een dergelijke overgang naar andere arbeidsvoorwaarden naar verwachting aanzienlijk verlaagd. Met dit artikel wordt het beladen onderwerp ‘demotie’ op de agenda gezet.

Binnen het arbeidsrecht is een artikel als dit momenteel het hoogst haalbare. Alternatief is het voeren van een procedure bij het UWV om een vergunning te verkrijgen voor het beëindigen van de arbeidsrelatie. Wij hopen dat deze verruiming van de cao in de praktijk een oplossing biedt voor de almaar toenemende veroudering van het personeelsbestand en de mogelijke problemen die dit biedt op de werkvloer.

Niet enkel voor werkgevers, maar juist ook voor werknemers is dit artikel een mooie mogelijkheid om aan het werk te blijven binnen een organisatie.

Prestatiebeloning boven schaalmaximum
Cao-artikel 33b Prestatiebeloning boven schaalmaximum
Het nieuwe artikel 33b is in zekere zin de keerzijde van artikel 33a en geeft de werkgever de mogelijkheid om werknemers die zich al enige tijd in het schaalmaximum bevinden te belonen voor vooraf overeengekomen uitzonderlijke prestaties boven de overeengekomen functiebeschrijving. Hiermee creëren sociale partners een nieuw perspectief voor zeer gemotiveerde werknemers die zich graag willen verdiepen/verbreden en daartoe een extra inzet willen leveren en werkgevers die dat willen faciliteren. Het gaat uitdrukkelijk niet om een structurele salarisverhoging, prestatieafspraken moeten steeds opnieuw worden gemaakt en worden behaald om het percentage aan ophoging te verkrijgen.

De regeling kan binnen een organisatie worden toegepast wanneer dat opportuun lijkt en er binnen de organisatie ook de mogelijkheid is om deze regelingen toe te passen (in financieel opzicht maar ook wat betreft bijvoorbeeld HR-capaciteiten). Toepassing kan op geen enkele wijze worden afgedwongen door de werknemer.

Loonontwikkeling
Per 1 oktober 2017 stijgen de salarissen met 1,5%.
Per 1 juli 2018 stijgen de salarissen met 1,5%.

Aanpassing 80-90-100 regel
Artikel 9 lid 10 cao Np inzake duurzame inzetbaarheid, de zogenaamde 80-90-100 regeling, wordt tekstueel aangepast. De benoemde ondergrens van 27 uur strookt namelijk niet met de tevens genoemde 80% en sluit daarmee niet aan bij de bedoeling van cao-partijen in de vorige onderhandelingsronde. Dit minimum van 27 was gebaseerd op een werkweek van 40 uur in plaats van 36, wat in onze cao de gemiddelde werkweek is. Besloten is daarom om de ondergrens van 27 uur te schrappen. Datzelfde geldt voor het minimum van 32 uur, ook dat was gebaseerd op een werkweek van 40 uur in plaats van 36. Er geldt nu een minimale omvang van het dienstverband van 80%, waarbij de inzetbaarheid kan worden verlaagd naar 80% van de overeengekomen arbeidsduur. Hierdoor wordt het bereik van de regeling iets verruimd (80% van 36 uur is 28,8 uur en 80% van 28,8 uur is 23,04 uur). In de aangepaste tekst is benoemd dat het gaat om recuperatietijd, waardoor dit verband sterker gelegd wordt. Verder is het begrip pensioenrichtleeftijd vervangen door AOW datum. Tot slot wordt toegevoegd dat artikel 46 cao Np (verbod op nevenwerkzaamheden) in tegenstelling tot daar vermeld ook voor parttimers geldt als zij gebruik maken van de 80-90-100 regeling.

Redactionele aanpassingen ten gevolge van wetswijzigingen
Loonbegrippen
Ten gevolge van wetswijzigingen dienden ook de loonbegrippen uit de cao te worden geüniformeerd. De begrippen zijn aangepast en beogen slechts redactioneel van aard te zijn, dus geen inhoudelijke gevolgen te hebben. Hebben zij deze desondanks wel, dan vallen we terug op de oude bepalingen.

ZZP-tarief
Naar aanleiding van de Leidraad ‘Tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s’ van de Autoriteit Consument & Markt is de formulering van de inzet van een ZZP’er voor de toepasselijkheid van het minimale (uur)tarief in artikel 19 lid 10 cao Np aangepast.

Tot slot: alternatief; geen nieuwe cao vanaf 1 juli 2017
Als wij als werkgevers te weinig voordelen zien in het verlengen van de cao is het alternatief om een cao-loze periode in te laten gaan. Dit heeft als voornaamste voordeel dat er geen loonstijging zal worden overeengekomen. Nadeel is dat afwijken van zogenaamde wettelijke ¾-dwingende bepalingen, zoals de afwijking van de wettelijke ketenbepaling t.a.v. het aantal contracten voor bepaalde tijd binnen uw organisatie, dan niet meer mogelijk is. Ook kan er onrust ontstaan doordat u zelf weer met uw medewerkers zult moeten onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie
Met vragen en opmerkingen en voor het aanmelden voor de ledenvergadering of het afgeven van uw volmacht kunt u terecht bij de WNP, beleidsmedewerkers Silvia Hofkamp en Samantha Kagie (tijdelijk vervangster van Anne Marie ’t Hart), te bereiken via 020- 664 72 11 en werkgeversvereniging@vscd.nl.

Graag tot 22 mei.

Met vriendelijke groet,
de cao-delegatie WNP

Arjaen Kersten,
Anton Vliegenthart

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.09
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven