Juni 2017

Nieuwsbrieven

In deze nieuwsbrief:
  • Nieuwe cao voor de Nederlandse theaters en concertgebouwen
  • Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld
  • Arbeidsmarktagenda Cultuur
  • Reparatie van het derde WW jaar
  • Terugblik Congres Podiumkunsten 2017

Nieuwe cao voor de Nederlandse theaters en concertgebouwen

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Kunstenbond bereikten dit jaar een akkoord over een nieuwe cao Nederlandse Podia. De huidige cao loopt op 1 juli a.s. af. Partijen zijn verheugd dat zij sinds lang weer ruim voor het einde van de lopende cao tot een akkoord zijn gekomen. Werkgevers en werknemers weten nu bij aanvang van de nieuwe looptijd waar ze op kunnen rekenen. De cao kent een looptijd van twee jaar (1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019). Dat geeft enige rust om ervaring op te doen met de belangrijkste onderdelen van dit akkoord. De lonen stijgen passend bij de cultuursector nu ook het economisch getijde aantrekt, een mooie boodschap en resultaat.

Anton Vliegenthart van de WNP werkgeversdelegatie spreekt van een vooruitstrevend akkoord in de cultuursector. “Partijen zijn erin geslaagd nieuwe cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid te maken nu iedereen langer gaat doorwerken. Werknemers en werkgevers worden met de nieuwe afspraken uitgedaagd om samen wederzijdse waarde te blijven toevoegen, waarbij zij op basis van wederzijdse inspanningen investeren in elkaar." Arjaen Kersten, WNP en voorzitter van het overleg: “Door bijzondere inzet buiten de reguliere functie ook financieel aantrekkelijk te maken, of juist wanneer het een tijd niet gaat om op het afgesproken niveau te blijven functioneren samen nieuwe afspraken te maken over een meer passend niveau, bieden we meer ruimte voor duurzame inzetbaarheid." Pepijn ten Kate, onderhandelaar namens de Kunstenbond: "De gemaakte afspraken dagen zowel de werkgever als de werknemer uit om te kijken wat individueel nodig is om duurzaam te blijven werken.” Er is geen verplichting om er gebruik van te maken, maar het mag wel. Hiermee wordt de cao op een belangrijk onderdeel maatwerk en vraagt daarmee tegelijkertijd dat werkgever en werknemer structureel nadenken over hun gezamenlijke toekomst.” De onderhandelaars kijken samen terug op een intensieve overlegronde waarbij gezocht is naar invulling van duurzame inzetbaarheid, passend bij de sector en praktijkvoorbeelden.

Verder zijn de belangrijkste afspraken:

  • de salarissen stijgen de komende twee jaar: 1,5% per 1 oktober 2017 en 1,5% per 1 juli 2018
  • het gebruik van de 80-90-100 regel voor hersteltijd en betere inzetbaarheid is mogelijk vanaf een dienstverband van 80%
  • het loonbegrip wordt eenduidiger geformuleerd
  • educatief medewerker niveau 5 wordt toegevoegd aan het functieboek
  • theaters kunnen kiezen om de jaarurencyclus te starten per 1 januari (in plaats van 1 september)

De achterbannen van de cao-partijen hebben ingestemd met het akkoord. De definitieve cao-tekst wordt verwacht voor 1 juli a.s. en zal dan op de website www.caonederlandsepodia.nl worden gepubliceerd.


Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

De handhaving van de nieuwe ZZP-wet, de Wet DBA, wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2018. Vanwege de aanhoudende onduidelijkheid en onzekerheid was de wet al opgeschort tot januari 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Lees meer


Arbeidsmarktagenda Cultuur

In april hebben wij u geïnformeerd over het gezamenlijke advies van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC): ‘Passie gewaardeerd; Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector’. Hierin concludeerden zij dat er een pakket maatregelen nodig is voor de verbetering van de arbeidsmarkt in de culturele sector. Ook heeft het rapport van beide raden de behoefte aan een zo concreet mogelijke agenda voor de cultuursector duidelijk gemaakt die werkgevers en werknemers als leidraad kunnen hanteren. Aan die agenda, de Arbeidsmarktagenda Cultuur, wordt gewerkt door Kunsten ’92 in overleg met onder meer de Federatie Cultuur, waarin ook de VSCD zitting heeft. Hier leest u meer over de inhoud van de arbeidsmarktagenda. Oplevering is in het najaar van 2017.


Reparatie van het derde WW-jaar

Onlangs is in de besturen van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, en vervolgens in de Stichting van de Arbeid, besloten dat er een faciliteit wordt opgezet om, voor branches/ondernemingen die daar behoefte aan hebben, private aanvulling van de WW mogelijk te maken. Deze zogeheten ‘reparatie van het derde WW-jaar’ is nog een laatste uitvloeisel van het Sociaal Akkoord van 2013 om de inkorting van de publieke WW-duur via afspraken in de cao privaat te herstellen. In de afgelopen anderhalf jaar hebben de nodige voorbereidingen plaatsgevonden om uiteindelijk tot een faciliteit te komen die ook passend is binnen wet- en regelgeving en met zo min mogelijk administratieve lasten voor sectoren die gebruik gaan maken van de nieuwe faciliteit. Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) heeft recent een website gelanceerd waarop alles over de invoering van de Private Aanvulling WW en WGA wordt aangegeven en ook wat het voor werkgevers en werknemers betekent. Bekijk de website hier.


Terugblik Congres Podiumkunsten 2017

Dagvoorzitter Hanneke Groenteman opende dit jaar het Congres Podiumkunsten. Naast goed bezochte deelsessies was het ook voor velen hét moment om met collega's uit den landen bij te praten. Het afwisselende programma bood voor de verschillende doelgroepen (programmeurs, marketeers, directies) een inspirerend en actief congres.

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.09
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven