April 2017

Nieuwsbrieven

In deze nieuwsbrief:

  • Compensantie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ongeschiktheid
  • Verhoging minimumloon en cao Nederlandse podia
  • Diensten dirigent
  • Vroegboekkorting Congres Podiumkunsten

Compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ongeschiktheid

Tot 1 juli 2015 kon een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die gedurende twee jaar arbeidsongeschikt was geweest beëindigen zonder dat daarbij een ontslagvergoeding hoefde te worden betaald. Sinds die datum geldt de Wet werk en zekerheid (Wwz) en is de werkgever verplicht om in dergelijke gevallen wel een transitievergoeding te betalen.

Omdat werkgevers aangaven zorgen te hebben over de oplopende financiële verplichtingen bij langdurige zieke werknemers, is Minister Asscher op 23 maart jl. met een wetsvoorstel gekomen. Werknemers die langdurig ziek zijn houden daarin recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover. De beoogde ingangsdatum van de compensatie voor de transitievergoeding is 1 januari 2019 (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015).

De Raad van State heeft aan Minister Asscher geadviseerd om het wetsvoorstel te heroverwegen. Het adviesorgaan vraagt zich af waarom er niet voor is gekozen terug te keren naar de situatie van vóór de Wwz, waarin geen recht op transitievergoeding bestond voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Ook vindt zij dat de bezwaren ten aanzien van de oplopende kosten niet worden weggenomen met het wetsvoorstel. De kosten voor de individuele werkgever worden weliswaar verminderd, maar die voor de andere werkgevers worden verhoogd doordat de kosten over alle werkgevers worden verdeeld. Minister Asscher heeft echter aangegeven dat hij dit niet van plan is. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u graag naar de nieuwsbrief van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN),

Met vragen kunt u terecht bij Anne Marie ’t Hart en Silvia Hofkamp, werkgeversvereniging@vscd.nl.


Verhoging minimumloon en de cao Nederlandse podia

Per 1 januari 2017 zijn de bedragen van het wettelijk minimumloon verhoogd. Het wettelijk minimumloon geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder. Bij een volledig dienstverband zijn de bedragen per 1 januari 2017 € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag.
Het salaris van medewerkers in een lage trede van een lage salarisschaal van de cao Nederlandse podia kan sinds 1 januari 2017 onder het nieuwe wettelijk minimumloon uit komen. In dat geval dient u de wet aan te houden en af te wijken van de cao.

Afschaffing minimumjeugdloon vanaf 21 jaar

Het minimumjeugdloon, geldend voor werknemers tot 23 jaar, zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan daardoor een volwaardig salaris ontvangen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar zal meestijgen om zoveel mogelijk te voorkomen dat leeftijd een rol gaat spelen bij het aannemen van mensen. De wijzigingen gaan in per juli 2017. Wij houden u hiervan op de hoogte.


Diensten dirigent

De Belastingdienst heeft onlangs een specificatie gemaakt in het te hanteren btw-tarief van diensten van dirigenten. Deze brengen wij hierbij bij u onder de aandacht

Diensten door dirigenten aan aspirantkoorleden belast met 21% BTW

Selecteert een dirigent nieuwe leden voor een koor dat hij zelf samenstelt? Dan zijn deze diensten belast met 21% btw. Het percentage geldt voor de dienst van een dirigent die bestaat uit het na selectie toelaten van zangers en zangeressen tot een door hem samen te stellen koor. Met dit koor organiseert hij voorstellingen en treedt hij op.
Reden voor dit afwijkende percentage van andere diensten is dat deze werkzaamheden voornamelijk bestaan uit toelaten en organiseren en niet uit het leiden van repetities die samenhangen met optredens. U vindt het nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst.

Diensten door dirigenten algemeen: Verlaagd btw-tarief dirigenten, welke regels gelden?

Voor diensten door een uitvoerend kunstenaar geldt het verlaagd btw-tarief van 6%. Een musicus die optreedt in het kader van een muziekuitvoering, factureert zijn vergoeding onder het verlaagd btw-tarief. De dienst van de dirigent die bestaat uit optreden met een koor of orkest, of het leiden van repetities hiervoor is belast met 6% BTW. Ook een dirigent treedt dus op als uitvoerend kunstenaar, mits de repetitie noodzakelijk is voor een muziekuitvoering. Dit is uitgemaakt door de rechter. De Staatssecretaris van Financiën sluit zich bij de rechtspraak aan. De dirigent moet de toepassing van het verlaagd btw-tarief kunnen aantonen. Hiertoe dient hij te beschikken over een verklaring van het gezelschap dat repeteert. Uit de verklaring dient te blijken dat de repetitie noodzakelijk is voor een aanstaande muziekuitvoering. De aanduiding ‘dirigent’ is voor toepassing van het verlaagd btw-tarief niet van belang. Het gaat om de inhoud van de dienst. Dus ook de dienstverlening van een begeleider komt in aanmerking voor toepassing van het verlaagd btw-tarief.


Vroegboekkorting Congres Podiumkunsten

Het Congres Podiumkunsten op 29 & 30 mei biedt een breed programma voor ieder die op de hoogte wil zijn van de laatste ontwikkelingen in het Podiumkunstenveld. Dit jaar is het thema 'Open podium'.Podia, festivals, ensembles, orkesten, dans- en theatergezelschappen, impresariaten, fondsen en overheidsinstanties zijn aanwezig. Het programma kent routes voor medewerkers werkzaam in verschillende functies en bedrijfstakken. Dus kom met verschillende collega's uit uw organisatie naar het congres.Als u voor 29 april boekt, profiteert u van de vroegboekkorting:
http://www.congrespodiumkunsten.nl/aanmelden/

Meer informatie
Deze ledenbrief is tot stand gekomen in samenwerking met Stadhouders Advocaten te Utrecht. Met vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij de WNP, Anne Marie ’t Hart en Silvia Hofkamp, werkgeversvereniging@vscd.nl.

Deze berichten in deze ledenbrief worden ook op Spots geplaatst. Bent u nog geen lid van de groep WNP Werkgeverszaken? Meldt u zich dan alsnog aan! Ook uw hoofd P&O of medewerker P&O nodigen wij van harte uit om lid te worden van de groep P&O Netwerk Nederlandse Podia. In beide groepen zal de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia regelmatig interessante informatie plaatsen. Daarnaast kunt u ook zelf via Spots interessante informatie delen met de leden van de groep.

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.09
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven