Nieuws

02-02-2017

23 februari: WNP organiseert P&O Bijeenkomst

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) organiseert een speciale bijeenkomst voor haar leden en hun P&O'ers. Aanwezigen kunnen vragen stellen over de cao Nederlandse Podia en advocaat Attila Tavasszy geeft een presentatie.
 
Flexibiliteit binnen arbeidsovereenkomsten 
Attila Tavasszy van Advocatenkantoor Tavasszy bespreekt het onderwerp flexibiliteit binnen arbeidsovereenkomsten. Behalve tijdelijke arbeidsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht of payroll valt hierbij te denken aan de flexibele oplossingen die de cao Nederlandse Podia biedt, zoals de uitzonderingen op de ketenbepaling en gebruik maken van de jaarurensystematiek.De cao biedt meer ruimte voor flexibiliteit dan vaak wordt gedacht. 
De presentatie is interactief; er is ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.
 
Attila Tavasszy is sinds 2005 werkzaam als advocaat en gespecialiseerd in het arbeids- en ontslagrecht. Hij geeft regelmatig trainingen en workshops op dit gebied.
 
Tijd & Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 februari 2017 van 13:00 – 17:00 uur. De locatie zal o.b.v. aanmeldingen gekozen worden en wordt rond 15 februari bekend. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 
Bent u lid van de WNP? Meld u (en/of uw P&O'er) zich dan voor 10 februari aan via secretariaat@vscd.nl.
 
Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Anne Marie ’t Hart of Silvia Hofkamp via werkgeversvereniging@vscd.nl.
 

08-01-2017 Overleg Cao Nederlandse Podia

Op 20 december 2016 heeft er weer overleg plaatsgevonden over de Cao Nederlandse Podia. De huidige Cao NP loopt af op 1 juli 2017, streven is voor afloop overeenstemming te hebben over een nieuwe cao. De sfeer aan tafel is wederom zeer constructief. Er is goede hoop dat partijen in maart 2017 tot een akkoord kunnen komen.  
Leden van de WNP hebben in de algemene ledenvergadering in november 2016 hun inbreng gegeven ten behoeve van de onderhandelingen. In die lijn worden de onderhandelingen door de WNP gevoerd.
 
Inspraak
Leden van de WNP hebben het recht hun stem uit te brengen over een bereikt onderhandelingsresultaat. Tussentijdse inbreng wordt door de WNP (actief) verzameld via de nieuw opgerichte commissie Toekomst CAO, bestaande uit enkele directeuren en P&O-ers, welke commissie op sleutelmomenten tijdens het onderhandelingsproces als klankbord kan worden gebruikt. Daarnaast zal de groep P&O-ers uit de branche in zijn geheel worden uitgenodigd in februari  om op praktisch niveau hun expertise en ervaringen te delen met de WNP.
 
Cao-overleg
Het overleg wordt gevoerd namens werknemers Pepijn ten Kate en Daniël Suijkerland (Kunstenbond, voorheen FNV KIEM) en namens werkgevers door Arjaen Kersten (de Kampanje), Anton Vliegenthart (de Doelen) en Anne Marie ’t Hart (WNP). Het overleg wordt ondersteund door extern adviseur Leon Vincken (LeVinck). 
 
Vragen en inbreng
Met vragen en inbreng kunt u terecht bij de cao-helpdesk van de WNP: werkgeversvereniging@vscd.nl of 020 – 664 72 11, Silvia Hofkamp en Anne Marie ’t Hart. 
 

01-01-2017 Nieuwjaarsgroet 

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia wenst u een gelukkig 2017!

Maandag 28 november 2016 algemene ledenvergadering WNP
(samengevoegd met eerder gecommuniceerde CAO-bijeenkomst)

13.00 - 15.00 uur

In Het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam vindt de algemene ledenvergadering van de Werkgeversverening Nederlandse Podia (WNP) plaats op 28 november.CAO-bijeenkomst Nederlandse Podia.

Locatie
Het Koninklijk Concertgebouw, vergaderruimte Pleinfoyer,
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam

Bereikbaarheid & parkeren

Aanmelden
Leden van de WNP ontvangen een uitnodiging waarmee zij zich kunnen aanmelden.
Vragen? Mail ons


12-09-2016 Stand van zaken zzp Modelovereenkomst theatertechnici en artiesten

Technici
In de ZZP-werkgroep van NAPK, VSCD, VNPF, FNV KIEM, Ntb, MMF en Dick Molenaar van All Arts professionals is een concept-modelovereenkomst voor theatertechnici opgesteld, welke 4 mei jl. ter goedkeuring ingediend bij de Belastingdienst is ingediend. De Belastingdienst heeft inmiddels helaas afwijzend gereageerd op de conceptovereenkomst, wat de werkgroep er nu toe beweegt weer samen te komen om te kijken of er met enkele aanpassingen wél goedkeuring te behalen valt. We houden u van deze vorderingen op de hoogte. 

Artiesten
Begin oktober 2015 zijn in samenwerking met de VSCD, VNPF, FNV KIEM, Ntb en MMF reeds twee modelovereenkomsten voor

goedgekeurd. U vindt deze twee overeenkomsten tevens op de website van de Belastingdienst.  De toelichting en invuldocumenten van deze twee overeenkomsten kunnen leden van de VSCD en WNP opvragen via werkgeversvereniging@vscd.nl.

In januari 2016  heeft de Staatssecretaris van Financiën voor artiesten een vereenvoudiging mogelijk gemaakt om uit de artiestenregeling te stappen. Op basis daarvan hebben wij een eigen verklaring ontwikkeld die je kunt vinden op de website van All arts professionals.

11-09-16 Nuttige cao-bijeenkomst 8 september 2016

Er waren 35 organisaties bijeen bij de cao-bijeenkomst van de Nederlandse Podia. De aanwezigen werd door het bestuur WNP, de cao-delegatie en adviseur Leon Vincken geinformeerd over de ins en outs van de nieuwe cao en de nieuwe model-arbeidsovereenkomsten. Het was een nuttige middag. Er waren veel vragen, en duidelijk werd dat het er niet makkelijker op is geworden met de nieuwe regelgeving. De beoogde bescherming van de Wet werk en zekerheid heeft een tegengesteld effect. We danken de aanwezigen voor hun betrokkenheid en aandacht. Vragen kunt u sturen naar werkgeversvereniging@vscd.nl. Hier kunt u ook de presentatie vande bijeenkomst opvragen. 

11-07-2016 Nieuwe Cao Nederlandse podia 2016-2017

De achterban van FNV KIEM heeft ingestemd, er is een definitief akkoord op de cao Nederlands Podia 2016-2017. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De tekst van de cao vindt u onder de tab 'Cao". Lees hier het  Persbericht cao Nederlandse Podia 2016-2017. De onderhandelingsdelegatie van de WNP is verheugd over het behaalde resultaat. Deze cao biedt de branche de broodnodige flexibiliteit. Zo staat de cao de leden van de WNP toe om af te wijken van de Wet werk en zekerheid ten aanzien van het aantal tijdelijke contracten. 

De cao is aangemeld bij SZW. Hij is niet algemeen verbindend verklaard. 

30-06-2016 Akkoord Cao Nederlandse podia 2016-2017

Op vrijdag 27 mei 2016 hebben wij de leden geïnformeerd over het principeakkoord wat de WNP op 18 mei met FNV-KIEM bereikt heeft over een nieuwe versie van de Cao Nederlandse podia. U bent hierbij gevraagd vóór 7 juni uw stem uit te brengen. De leden van FNV KIEM hebben inmiddels vóór dit akkoord gestemd. Op verzoek van de  WNP - leden heeft de onderhandelingsdelegatie  FNV KIEM verzocht een kleine wijziging aan te brengen in het principeakkoord ten aanzien van de afspraken over duurzame inzetbaarheid, en deze geamendeerd voor te leggen aan haar achterban. FNV KIEM was hiertoe bereid en heeft daarom dit herziende  akkoord opnieuw aan de achterband voorgelegd. Rekening houdend met de formele reactietijd die de vakbonden in acht moeten houden om de achterban te raadplegen, zal maandag 4 juli aanstaande zal de uitslag van deze stemming bekend zijn.  Afhankelijk van de uitkomst van de stemming bij de FNV KIEM achterban, zal of versie 1 of versie 2 van het akkoord in een definitieve cao-tekst resulteren. 

In beide scenario’s  is er dus een akkoord bereikt voor de Cao Nederlandse podia 2016-2017 en hebben we gezamenlijk een belangrijke oplossing gevonden ten behoud van de in onze branche broodnodige  flexibiliteit.  U vindt de tekstversie Cao Nederlandse podia 2016-2017 (inclusief salaristabellen) onder de tab 'cao'. 

28-06-2016 Gewijzigd principeakkoord CAO Nederlandse podia 2016-2017

Op vrijdag 27 mei 2016 hebben wij u geïnformeerd over het principeakkoord wat de WNP op 18 mei met FNV-KIEM bereikt heeft over  een nieuwe cao Nederlandse podia (zie onder). U bent hierbij gevraagd vóór 7 juni uw stem uit te brengen. De leden van FNV KIEM hebben inmiddels vóór dit akkoord gestemd. Op verzoek van leden van de WNP echter hebben wij FNV KIEM verzocht een wijziging aan te brengen in het principeakkoord, en deze geamendeerd voor te leggen aan haar achterban. FNV KIEM was hiertoe bereid. Op maandag 4 juli aanstaande zal de uitslag van deze stemming bekend zijn. De wijziging bevindt zich in het artikel over duurzame inzetbaarheid, de voorwaarden waaronder van de regeling gebruikt gemaakt kan worden zijn nader omschreven.

Op maandag 4 juli a.s. zullen wij horen of de vakbond instemt met het herziene principeakkoord. Wij zullen de leden hier over begin komende week berichten. Leden ontvangen dan ook de definitieve CAO-tekst Nederlandse podia 2016-2017.

27-05-2016 Principeakkoord CAO Nederlandse podia 2016-2017

De onderhandelingsdelegatie van de WNP tezamen met FNV-KIEM zijn tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao Nederlade podia. Partijen zijn het inmiddels eens geworden over de definitieve tekst van dit akkoord.

De belangrijkste punten voor werkgevers zijn de navolgende:

  • De nieuwe cao Nederlandse Podia kent een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.
  • Per 1 juli 2016 stijgen de salarissen met 1%.
  • De loonbegrippen in de cao worden meer geüniformeerd.
  • Getracht wordt meer flexibiliteit te creëren door te trachten een aantal uitzonderingen op de WWZ te bewerkstelligen.
  • Teneinde een gelijk speelveld voor ZZP-ers te creëren, dient bij de bepaling van het (uur)tarief  minimaal het van toepassing zijnde werknemerssalaris te worden overeenkomen, verhoogd met 30%.
  • Om de duurzame inzetbaarheid te vergroten krijgen medewerkers, die 10 jaar verwijderd zijn van de pensioenrichtleeftijd, de mogelijkheid om hun inzetbaarheid te verlagen naar 80% van het op hun van toepassing zijnde arbeidsovereenkomst tegen 90% van het van toepassing zijnde salaris. De pensioenopbouw blijft gehandhaafd. 

De WNP onderhandelingscommissie heeft vooral ingezet op de mogelijkheid zoveel mogelijk flexibiliteit te creëren, door te pogen uitzonderingen op de WWZ te verkrijgen. Hoewel nuttig is dit niet per se een zeker streven, waarbij de medewerking van de sociale partner onontbeerlijk is.

U kunt hier het principeakkoord downloaden.

 

23-12-14 Vervanger VAR laat op zich wachten

Het kabinet was van plan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in 2015 te vervangen door de Beschikking geen loonheffing (BGL). Zij stuiten echter op weerstand vanuit de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer heeft aangegeven nog niet te willen praten over de invoering van de BGL en dat staatssecretaris Wiebes van Financiën onderzoek moet doen naar alternatieven.

Lees het hele artikel.

 

12-12-2014 Geen sprake van vrijwilliger bij tegenprestatie

Gemeentes mogen vanaf 1 januari 2015 mensen met een uitkering verplichten om een tegenprestatie te verrichten. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Komt er een vrijwilliger met een uitkering bij uw organisatie terecht, dan is diegene strikt genomen geen vrijwilliger. Er zijn daarmee ook andere voorwaarden van toepassing. Lees meer (bron: Rendement)

12-11-2014 Wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen (BGL)

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR verklaringen van ZZP'ers veranderen in de BGL. Het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) wordt momenteel behandeld in de Tweede Kamer. De VSCD/WNP heeft op 11 november, samen met een aantal andere organisaties, een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd over de wijzigingen die aanstaande zijn. Lees meer.


10-10-2014 Uitzendkracht krijgt straks inlenersbeloning

Per 30 maart 2015 hebben uitzendkrachten die onder de ABU-cao vallen recht op hetzelfde salaris als werknemers die in soortgelijke functies bij de organisatie in dienst zijn. Voor uitzendkrachten die een contract voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau hebben, geldt dit niet. Zij vallen onder een eigen (ABU-)loongebouw.
In juli 2012 was er al een principe-afspraak tussen de Algemene Bond Uitzendonderneming (ABU) en de vakbonden, dat uitzendkrachten die onder de ABU-cao vallen vanaf 2015 meteen recht hebben op dezelfde beloning als werknemers die in vaste dienst zijn.Lees hier mee over de inlenersbeloning

07-10-2014 Premiekortingen werknemers

U kunt in een aantal gevallen een premiekorting krijgen, dat is een bepaald bedrag dat u in mindering kunt brengen op het bedrag aan loonheffingen dat u moet betalen. 
U kan recht hebben op de volgende kortingen en vrijstellingen:
- premievoorstelling voor oudere werknemers
- premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
- premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
- premiekorting jongere werknemers
Klik hier voor meer informatie/uitleg over deze kortingen


29-08-2014 Cao Nederlandse podia 2014-2016 is een feit

De definitieve tekst van de cao Nederlandse podia is klaar. Over de zomer hebben partijen de laatste hand aan de tekst gelegd, waarbij hier en daar is getracht de bedoeling van partijen puntiger neer te zetten. Dit ook om een eenduidige interpretatie zoveel mogelijk te bevorderen. De cao is in twee delen geknipt om deze wat handzamer te maken. In deel I kunt u de tekst van de cao lezen aangevuld met de daarbij behorende bijlagen. In deel II treft u het functieboek met bijlagen.

De nieuwe cao Np, die loopt van 1 september 2014 tot 1 juli 2016, is grotendeels gelijk aan de cao Np 2012 maar kent een groot aantal wijzigingen die de leesbaarheid en het gebruik zouden moeten verbeteren. Zo zijn veel (oude) wettelijke bepalingen uit de cao gehaald die immers in de wet zijn terug te vinden. Slechts een klein aantal cao-bepalingen zijn definitief komen te vervallen. In het geval er alsnog onenigheid over de interpretatie van de tekst ontstaat kan tot 1 januari 2016 teruggegrepen worden op de oude cao tekst uit 2012.

U kunt de cao hier inzien: Cao tekst deel I en functieboek deel II

 

 

25-08-2014 Cao Np 2014 bijna gereed 
Vanuit de achterban van de WNP, zowel als die van de Vakbond, is voor de zomer een aantal inhoudelijke reacties op de nieuwe cao Nederlandse podia gekomen. De sociale partijen hebben de zomer gebruikt om zoveel mogelijk van deze reacties alsnog in de uiteindelijke cao tekst te verwerken. Een aantal onderwerpen zijn doorgeschoven naar een volgende ‘onderhandelingsronde’ maar in veel gevallen heeft men overeenstemming weten te bereiken. Het betreft hier met name nuances in de tekst die de bedoeling van partijen duidelijker moeten maken. De onderhandelingscommissie zal deze week laten weten of de wijzigingen correct zijn doorgevoerd waarna de cao door partijen kan worden getekend. Vervolgens zal de nieuwe cao Np openbaar worden gemaakt.


26-06-2014
Informatieve middag op 25 juni rond de nieuwe Cao Np groot succes. 
Op 25 juni werd tussen 13.00 en 16.00 uur een informatieve middag georganiseerd rond de cao Np 2014-2016. Op deze middag werden leden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan Leon Vincken (MKB cao onderhandelaar & adviseur) en aan de onderhandelingscommissie van de Werkgeversvereniging Nederlandse podia. Ook gaf mr. Frank Boelhouwer (advocaat bij De Groen & van Lint Advocaten) toelichting op de wijze waarop de cao Np zich verhoudt tot de nieuwe wet werk en zekerheid. De hand outs zijn na afloop naar de deelnemers gemaild.

 

Deze middag werd speciaal voor WNP leden georganiseerd en vond plaats in RASA, Utrecht

 

06-06-2014 Informatieve middag op 25 juni rond de nieuwe Cao Np. 
Op 25 juni organiseert de WNP een informatieve middag rond de CAO Np 2014-2016. Er kunnen vragen worden gesteld aan zowel Leon Vincken ( MKB cao onderhandelaar& adviseur), aan de onderhandelingscommissie als ook aan de heer mr.  Frank Boelhouwer. Deze laatste zal toelichting geven op de wijze waarop de CAO Np zich verhoudt tot de nieuwe Flexwet.
Aanmelden kan via info@vscd.nl. De middag vindt plaats tussen 13.00 en 16.00 uur In Rasa te Utrecht. Deze middag is alleen voor WNP-leden en er zijn geen kosten aan verbonden.


07-04-2014 Instemming op onderhandelingsresultaat door leden WNP en achterban FNV- Kiem
De leden van de WNP hebben met het onderhandelingsresultaat dat in maart voorgelegd is, ingestemd. Ook de achterban van FNV-Kiem heeft akkoord gegeven. De volgende stap zal nu zijn de vernieuwde tekst van de cao te implementeren.

 

17-03-2014 Onderhandelingsresultaat cao Np 1 januari 2013 - 1 juli 2016

De onderhandelingsdelegatie van de WNP is tezamen met FNV-KIEM tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao Nederlandse podia. Na de onderhandelingen op 5 maart jl. zijn partijen het thans eens geworden over de definitieve tekst van dit akkoord. De belangrijkste punten voor werkgevers zijn de navolgende:

- De nieuwe cao Nederlandse Podia kent een looptijd van 1 januari 2013 tot 1 juli 2016.
- De cao van 2012 loopt ongewijzigd door tot 1 september 2014, de start van het nieuwe theaterseizoen 2014. 
- Vanaf 1 september 2014 is de nieuwe “gemoderniseerde” cao van kracht.
- De loonaanpassing gedurende de looptijd van de cao is als volgt opgebouwd: 
- Op 1 september 2014 stijgen de salarissen met 1,5%. Op 1 april 2015 stijgen de salarissen met 1% 
- In de maand januari 2016 ontvangen werknemers die op 1 januari 2016 in dienst zijn bij een werkgever vallend onder de werkingssfeer van de cao een éénmalige uitkering ter hoogte van 0.5% van het op 1 januari van toepassing zijnde jaarsalaris. 

De nullijn blijft tot medio 2014 gehandhaafd . Met het oog op de nieuwe Flexwet heeft de onderhandelingscommissie getracht de cao Np voor een langere periode af te sluiten waardoor bepaalde voordelen uit deze cao kunnen worden geprolongeerd. Hierbij is de nullijn, na 4 ½ jaar, wel losgelaten. 

Het onderhandelingsresultaat is voor instemming voorgelegd aan de leden van de WNP. Of alle leden hiermee instemmen zal na 1 april duidelijk zijn. 

 
  

28-01-2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht

Zoals u bekend heeft 28 januari jl. de bijeenkomst "actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht" in Utrecht plaatsgevonden. De opkomst was groot. Ongeveer 65 WNP leden waren aanwezig en de bijeenkomst is over het algemeen als bijzonder nuttig ervaren. Wel heeft de bijeenkomst in sommige gevallen tot meer vragen geleid. Reden om een aantal onderwerpen terug te laten komen op de informatiebijeenkomst van de WNP voor werkgevers en P&O-ers die dit voorjaar zal worden georganiseerd. U zult hier nader over worden bericht. 

Bent u geïnteresseerd in de PowerPoint presentaties van de sprekers, dan kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar info[at]vscd.nl

 

17-01-2014 Hulp bij pensioenpremie berekeningen van PFZW

Heeft u vragen met betrekking tot pensioenpremies of het berekenen hiervan, dan kunt u op de website van Pensioenfonds Zorg en Welzijn terecht voor alle informatie die u nodig heeft. 

 

2013

28-08-2013 CAO onderhandelingen 2013
In het voorjaar van 2013 zijn de onderhandelingen met FNV Kiem aangevangen. In beginsel waren de gesprekken moeizaam ook omdat de nog steeds aanhoudende crisis de manoeuvreerruimte tot welhaast nihil heeft teruggebracht. Wel staan de neuzen dezelfde kant op waar het de verbetering van de cao Np betreft. In de afgelopen hebben partijen, tezamen met de achterban, getracht eventuele hiaten, tegenstrijdigheden en onduidelijkheden uit de cao te filte