Welkom bij de WNP

ALGEMEEN

Welkom op de website van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP). De WNP behartigt de belangen van haar leden en is verantwoordelijk voor de Cao Nederlandse podia. Wij werken momenteel hard aan een nieuwe website voor onze leden, deze zal binnenkort de huidige website vervangen. 
De cao is via deze site vrij in te zien, maar om deze volledig toe te mogen passen (d.w.z. van bepaalde wettelijke bepalingen mag afwijken), dient u lid van de WNP te zijn. Meer info over lidmaatschap vindt u via het menu aan de linkerkant.

Voor contact kunt u rechtsboven op deze pagina terecht. Leden van de WNP hebben gratis toegang tot de cao-helpdesk. 

Laatste nieuws (kijk op de 'nieuws' pagina voor meer nieuws): 

 

02-11-2017 Vacatures WNP-bestuur

In de aanstaande WNP ledenvergadering op 27 november zullen voorzitter Gabriël Oostvogel en Maria Hansen aftreden als bestuurslid van de WNP en willen wij hun opvolgers aan u voordragen. Als u geïnteresseerd bent in één van deze vacatures, nodigen wij u van harte uit om te reageren. De vacaturetekst vindt u onderaan dit artikel. Tot vrijdag 10 november hebt u hiervoor de mogelijkheid. Wij zien uw reacties graag tegemoet!

Twee vacatures bestuur Werkgeversvereniging Nederlandse Podia

 

Vanaf 1 juli 2017 Nieuwe cao Nederlandse podia

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Kunstenbond bereikten in mei 2017 een akkoord over een nieuwe cao Nederlandse Podia. De huidige cao loopt op 1 juli 2017 af. Partijen zijn verheugd dat zij sinds lang weer ruim voor het einde van de lopende cao tot een akkoord zijn gekomen. Werkgevers en werknemers weten nu bij aanvang van de nieuwe looptijd waar ze op kunnen rekenen. De cao kent een looptijd van twee jaar (1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019). Dat geeft enige rust om ervaring op te doen met de belangrijkste onderdelen van dit akkoord. De lonen stijgen passend bij de cultuursector nu ook het economisch getijde aantrekt, een mooie boodschap en resultaat.

Anton Vliegenthart van de WNP werkgeversdelegatie spreekt van een vooruitstrevend akkoord in de cultuursector. “Partijen zijn erin geslaagd nieuwe cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid te maken nu iedereen langer gaat doorwerken. Werknemers en werkgevers worden met de nieuwe afspraken uitgedaagd om samen wederzijdse waarde te blijven toevoegen, waarbij zij op basis van wederzijdse inspanningen investeren in elkaar." Arjaen Kersten, WNP en voorzitter van het overleg: “Door bijzondere inzet buiten de reguliere functie ook financieel aantrekkelijk te maken, of juist wanneer het een tijd niet gaat om op het afgesproken niveau te blijven functioneren samen nieuwe afspraken te maken over een meer passend niveau, bieden we meer ruimte voor duurzame inzetbaarheid." Pepijn ten Kate, onderhandelaar namens de Kunstenbond: "De gemaakte afspraken dagen zowel de werkgever als de werknemer uit om te kijken wat individueel nodig is om duurzaam te blijven werken.” Er is geen verplichting om er gebruik van te maken, maar het mag wel. Hiermee wordt de cao op een belangrijk onderdeel maatwerk en vraagt daarmee tegelijkertijd dat werkgever en werknemer structureel nadenken over hun gezamenlijke toekomst.” De onderhandelaars kijken samen terug op een intensieve overlegronde waarbij gezocht is naar invulling van duurzame inzetbaarheid, passend bij de sector en praktijkvoorbeelden. 

Verder zijn de belangrijkste afspraken:

de salarissen stijgen de komende twee jaar: 1,5% per 1 oktober 2017 en 1,5% per 1 juli 2018

het gebruik van de 80-90-100 regel voor hersteltijd en betere inzetbaarheid is mogelijk vanaf een dienstverband van 80%

het loonbegrip wordt eenduidiger geformuleerd

educatief medewerker niveau 5 wordt toegevoegd aan het functieboek

theaters kunnen kiezen om de jaarurencyclus te starten per 1 januari (in plaats van 1 september)

De achterbannen van de cao-partijen hebben ingestemd met het akkoord. De definitieve cao-tekst wordt verwacht voor 1 juli a.s. en zal dan op de website www.caonederlandsepodia.nl worden gepubliceerd.

 

23 februari: WNP organiseert Speciale P&O Bijeenkomst cao-onderhandelingen voor haar leden

 

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) organiseert een speciale bijeenkomst voor haar leden en hun P&O'ers. Aanwezigen worden geïnformeerd over het toepassen van de cao Nederlandse Podia. En advocaat Attila Tavasszy geeft een presentatie. Klik hier voor het hele bericht.

Overleg Cao Nederlandse Podia

Overleg Cao Nederlandse Podia
Op 20 december 2016 heeft er weer overleg plaatsgevonden over de Cao Nederlandse Podia. De huidige Cao NP loopt af op 1 juli 2017, streven is voor afloop overeenstemming te hebben over een nieuwe cao. De sfeer aan tafel is wederom zeer constructief. Er is goede hoop dat partijen in maart 2017 tot een akkoord kunnen komen.  lees meer
 

23-12-2016 Kerstgroet en bereikbaarheid cao-helpdesk

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia wenst u fijne kerstdagen!

Vragen over de cao kunt u ook tussen kerst en oud & nieuw blijven stellen via werkgeversvereniging@vscd.nl. Op dinsdag 27 december t/m donderdag 29 december is de helpdesk bovendien telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 020 - 664 72 11.

12-11-2016 Algemene ledenvergadering 
Maandag 28 november van 13.00 - 15.00 uur

In Het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam vindt de algemene ledenvergadering van de Werkgeversverening Nederlandse Podia (WNP) plaats op 28 november.

12-09-2016 Stand van zaken zzp Modelovereenkomst theatertechnici en artiesten

Technici
In de ZZP-werkgroep van NAPK, VSCD, VNPF, FNV KIEM, Ntb, MMF en Dick Molenaar van All Arts professionals is een concept-modelovereenkomst voor theatertechnici opgesteld, welke 4 mei jl. ter goedkeuring ingediend bij de Belastingdienst is ingediend. De Belastingdienst heeft inmiddels helaas afwijzend gereageerd op de conceptovereenkomst, wat de werkgroep er nu toe beweegt weer samen te komen om te kijken of er met enkele aanpassingen wél goedkeuring te behalen valt. We houden u van deze vorderingen op de hoogte. 

Artiesten
Begin oktober 2015 zijn in samenwerking met de VSCD, VNPF, FNV KIEM, Ntb en MMF reeds twee modelovereenkomsten voor

goedgekeurd. U vindt deze twee overeenkomsten tevens op de website van de Belastingdienst.  De toelichting en invuldocumenten van deze twee overeenkomsten kunnen leden van de VSCD en WNP opvragen via werkgeversvereniging@vscd.nl.

In januari 2016  heeft de Staatssecretaris van Financiën voor artiesten een vereenvoudiging mogelijk gemaakt om uit de artiestenregeling te stappen. Op basis daarvan hebben wij een eigen verklaring ontwikkeld die je kunt vinden op de website van All arts professionals.

11-09-16 Nuttige cao-bijeenkomst 8 september 2016

Er waren 35 organisaties bijeen bij de cao-bijeenkomst van de Nederlandse Podia. De aanwezigen werd door het bestuur WNP, de cao-delegatie en adviseur Leon Vincken geinformeerd over de ins en outs van de nieuwe cao en de nieuwe model-arbeidsovereenkomsten. Het was een nuttige middag. Er waren veel vragen, en duidelijk werd dat het er niet makkelijker op is geworden met de nieuwe regelgeving. De beoogde bescherming van de Wet werk en zekerheid heeft een tegengesteld effect. We danken de aanwezigen voor hun betrokkenheid en aandacht. Vragen kunt u sturen naar werkgeversvereniging@vscd.nl. Hier kunt u ook de presentatie vande bijeenkomst opvragen. 

11-07-2016 Nieuwe Cao Nederlandse podia 2016-2017

De achterban van FNV KIEM heeft ingestemd, er is een definitief akkoord op de cao Nederlands Podia 2016-2017. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De tekst van de cao vindt u onder de tab 'Cao".
Lees hier het  Persbericht cao Nederlandse Podia 2016-2017. De onderhandelingsdelegatie van de WNP is verheugd over het behaalde resultaat. Deze cao biedt de branche de broodnodige flexibiliteit. Zo staat de cao de leden van de WNP toe om af te wijken van de Wet werk en zekerheid ten aanzien van het aantal tijdelijke contracten. 

30-06-2016 Akkoord CAO Nederlandse podia 2016-2017

Op vrijdag 27 mei 2016 hebben wij de leden geïnformeerd over het principeakkoord wat de WNP op 18 mei met FNV-KIEM bereikt heeft over een nieuwe versie van de Cao  Nederlandse podia. U bent hierbij gevraagd vóór 7 juni uw stem uit te brengen. De leden van FNV KIEM hebben inmiddels vóór dit akkoord gestemd. Op verzoek van de  WNP - leden heeft de onderhandelingsdelegatie  FNV KIEM verzocht een kleine wijziging aan te brengen in het principeakkoord ten aanzien van de afspraken over duurzame inzetbaarheid, en deze geamendeerd voor te leggen aan haar achterban. FNV KIEM was hiertoe bereid en heeft daarom dit herziende  akkoord opnieuw aan de achterband voorgelegd. Rekening houdend met de formele reactietijd die de vakbonden in acht moeten houden om de achterban te raadplegen, zal maandag 4 juli aanstaande zal de uitslag van deze stemming bekend zijn.  Afhankelijk van de uitkomst van de stemming bij de FNV KIEM achterban, zal of versie 1 of versie 2 van het akkoord in een definitieve Cao-tekst resulteren. 

In beide scenario’s is er dus een akkoord bereikt voor de Cao Nederlandse podia 2016-2017 en hebben we gezamenlijk een belangrijke oplossing gevonden ten behoud van de in onze branche broodnodige flexibiliteit.  De leden hebben hier vandaag per mail uitgebreid bericht over ontvangen. U vindt de tekstversie Cao Nederlandse podia 2016-2017 (inclusief salaristabellen) onder de tab 'Cao' op deze site.  

28-06-2016 Gewijzigde principeakkoord CAO Nederlanse podia 2016-2017

Op vrijdag 27 mei 2016 hebben wij u geïnformeerd over het principeakkoord wat de WNP op 18 mei 2016 met FNV-KIEM bereikt heeft over  een nieuwe cao Nederlandse podia (zie onder). U bent hierbij gevraagd vóór 7 juni uw stem uit te brengen. De leden van FNV KIEM hebben inmiddels vóór dit akkoord gestemd. Op verzoek van leden van de WNP echter hebben wij FNV KIEM verzocht een wijziging aan te brengen in het principeakkoord, en deze geamendeerd voor te leggen aan haar achterban. FNV KIEM was hiertoe bereid. Op maandag 4 juli aanstaande zal de uitslag van deze stemming bekend zijn. De wijziging bevindt zich in het artikel over duurzame inzetbaarheid, de voorwaarden waaronder van de regeling gebruikt gemaakt kan worden zijn nader omschreven.

Op maandag 4 juli 2016 zullen wij horen of de vakbond instemt met het herziene principeakkoord. Wij zullen de leden hier over begin komende week berichten. Leden ontvangen dan ook de definitieve CAO-tekst Nederlandse podia 2016-2017.


27-05-2016 Principeakkoord CAO Wnp

De onderhandelingsdelegatie van de WNP tezamen met FNV-KIEM zijn tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao Nederlade podia. Partijen zijn het inmiddels eens geworden over de definitieve tekst van dit akkoord.

De belangrijkste punten voor werkgevers zijn de navolgende:
 

  • De nieuwe cao Nederlandse Podia kent een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.
  • Per 1 juli 2016 stijgen de salarissen met 1%.
  • De loonbegrippen in de cao worden meer geüniformeerd.
  • Getracht wordt meer flexibiliteit te creëren door te trachten een aantal uitzonderingen op de WWZ te bewerkstelligen.
  • Teneinde een gelijk speelveld voor ZZP-ers te creëren, dient bij de bepaling van het (uur)tarief  minimaal het van toepassing zijnde werknemerssalaris te worden overeenkomen, verhoogd met 30%.
  • Om de duurzame inzetbaarheid te vergroten krijgen medewerkers, die 10 jaar verwijderd zijn van de pensioenrichtleeftijd, de mogelijkheid om hun inzetbaarheid te verlagen naar 80% van het op hun van toepassing zijnde arbeidsovereenkomst tegen 90% van het van toepassing zijnde salaris. De pensioenopbouw blijft gehandhaafd.
     

De WNP onderhandelingscommissie heeft vooral ingezet op de mogelijkheid zoveel mogelijk flexibiliteit te creëren, door te pogen uitzonderingen op de WWZ te verkrijgen. Hoewel nuttig is dit niet per se een zeker streven, waarbij de medewerking van de sociale partner onontbeerlijk is.

U kunt hier het principeakkoord downloaden.23-12-2014 Vervanger VAR laat op zich wachten

Het kabinet was van plan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in 2015 te vervangen door de Beschikking geen loonheffing (BGL). Zij stuiten echter op weerstand vanuit de Tweede Kamer. Lees meer


12-12-2014 Geen sprake van vrijwilliger bij tegenprestatie

Gemeentes mogen vanaf 1 januari 2015 mensen met een uitkering verplichten om een tegenprestatie te verrichten. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Komt er een vrijwilliger met een uitkering bij uw organisatie terecht, dan is diegene strikt genomen geen vrijwilliger. Er zijn daarmee ook andere voorwaarden van toepassing. Lees meer


18-11-2014 Werkgever aansprakelijk door nalaten proactief handelen

Onlangs heeft de kantonrechter in Eindhoven besloten dat een werkgever aansprakelijk is voor het verlies van een vinger bij zijn werknemer. Dit incident kwam doordat de werknemer na werktijd over een hek klom. Een zaak die laat zien dat werkgevers, ook theater- en festivaldirecties, hun werknemers moeten aanspreken op onnodig gevaarlijke gewoontes en gedrag. 

De zaak

Na zijn (over)werk kwam de betreffende werknemer voor het dichte hek van het bedrijfsterrein te staan, vervolgens klom de werknemer over het hek, iets wat blijkbaar de gewoonte was, en verloor daarbij zijn vinger. De werkgever is aansprakelijk omdat hij wist dat werknemers wel eens over de poort klommen, er een prullenbak hing die het klimmen mogelijk maakte en het omslachtig was om aan een sleutel van het hek te komen.

Advies

Ga even voor u eigen situatie na of er ook dergelijke zaken met regelmaat zich bij u voordoen. Denk maar aan technici die in een vlakke vloer zaal van het balkon, of iets dergelijks, naar een verplaatsbare tribune springen. De 'sprong' kan dan wel een kleine stap betreffen, dit laat niet dat bij een misstap de technicus heel ver of ongelukkig kan vallen. Wanneer u weet dat er dit soort situaties zich voordoen is het zaak om de betreffende erop aan te spreken en vervolgens met een oplossing te komen waardoor het gedrag zich niet meer hoeft voor te doen. Meest recente activiteit:

08-09-2016 Informatiebijeenkomst cao Nederlandse podia


29-08-2014 Cao Nederlandse podia 2014-2016 is een feit

De definitieve tekst van de cao Nederlandse podia is klaar. Over de zomer hebben partijen de laatste hand aan de tekst gelegd, waarbij hier en daar is getracht de bedoeling van partijen puntiger neer te zetten. Dit ook om een eenduidige interpretatie zoveel mogelijk te bevorderen. De cao is in twee delen geknipt om deze wat handzamer te maken. In deel I kunt u de tekst van de cao lezen aangevuld met de daarbij behorende bijlagen. In deel II treft u het functieboek met bijlagen.

De nieuwe cao Np, die loopt van 1 september 2014 tot 1 juli 2016, is grotendeels gelijk aan de cao Np 2012 maar kent een groot aantal wijzigingen die de leesbaarheid en het gebruik zouden moeten verbeteren. Zo zijn veel (oude) wettelijke bepalingen uit de cao gehaald die immers in de wet zijn terug te vinden. Slechts een klein aantal cao-bepalingen zijn definitief komen te vervallen. In het geval er alsnog onenigheid over de interpretatie van de tekst ontstaat kan tot 1 januari 2016 teruggegrepen worden op de oude cao tekst uit 2012.

U kunt de cao hier inzien: Cao tekst deel I en functieboek deel II

 

Kijk voor andere nieuwsfeiten betreffende CAO en wettelijke regelingen ook op onze
nieuwspagina.